1. E có nhiều diễn đàn index ngon rôif , 1 thời gian quay lại nó lại đứt, thật là mệt quá, mong admin nghiêm khắc để forum dùng chạy thật chuẩn

Share This Page