1. E có nhiều diễn đàn index ngon rôif , 1 thời gian quay lại nó lại đứt, thật là mệt quá, mong admin nghiêm khắc để forum dùng chạy thật chuẩn
  2. cập nhật thông tin diễn đàn bị sanbox ở chỗ nào vậy ah :(

Share This Page