1. tuanlv2510 replied to the thread Danh sách Mem vi phạm bị xử lý.

    User: @docbaotin Hình phạt: Banner + xóa all bài viết. Lý do: spam số lượng lớn bằng tool, đã nhắc nhở từ lâu vẫn tái phạm!

    Jun 26, 2017 at 3:56 PM